De EVC-procedure

EVC Dienstencentrum is erkend aanbieder van EVC. Dit betekent dat onze EVC-procedures voldoen aan de eisen van de Kwaliteitscode EVC. Een EVC-procedure bestaat uit een aantal vaste onderdelen: intake, portfolio-opbouw, assessment en rapportage. Hieronder kunt u lezen  hoe de EVC-procedure van EVC Dienstencentrum er precies uitziet.

Intake en advies

Nadat wij uw aanmelding hebben ontvangen, plannen wij een intakegesprek met u in om te bepalen of een EVC-traject zinvol is. Tijdens de intake staan de volgende vragen centraal:

  • Is EVC de juiste methode om uw loopbaandoel te bereiken?
  • Sluit uw ervaring aan bij de door u gekozen opleidings- of branchestandaard?
  • Heeft u voldoende bewijsmateriaal om uw competenties te onderbouwen?
  • Heeft u voldoende tijd om een EVC-traject te doorlopen?

Op basis van de intake adviseren wij u om wel of geen EVC-traject te starten. Voordat het traject van start gaat, sluiten wij met u een EVC-overeenkomst. Ook stellen wij samen met u een persoonlijke planning op.

Portfolio-opbouw

In deze fase gaat u aan de slag met uw eigen (online) portfolio. U vergelijkt uw eigen competenties met de door u gekozen standaard en u verzamelt hiervoor bewijsmateriaal. Voorbeelden van bewijsstukken zijn kopieën van diploma's, getuigschriften, functieprofielen en arbeidsovereenkomsten. Ook maakt u verslagen van werkzaamheden die u heeft uitgevoerd. U wordt begeleid door een ervaren portfoliobegeleider van EVC Dienstencentrum.

Portfoliobeoordeling

Als uw portfolio klaar is, dan wordt dit beoordeeld door een vakinhoudelijke assessor. Deze assessor is expert is op het gebied van de gekozen standaard. De assessor bepaalt of het bewijsmateriaal in uw portfolio aantoont dat u de gevraagde kennis en ervaring heeft. Aan de onderdelen die nog onvoldoende aangetoond zijn, zal de assessor extra aandacht besteden in het assessment.

Assessment

Het assessment bestaat minimaal uit een persoonlijk gesprek, meestal in combinatie met een werkplekbezoek. De beoordelingsprocedure wordt bewaakt door een tweede assessor. Als het assessment niet uitgevoerd kan worden op uw werkplek, bijvoorbeeld omdat u momenteel geen werk hebt, dan kunnen wij samen met u kijken of een andere praktijkomgeving geschikt is.

Rapportage

De assessoren stellen uw Ervaringscertificaat op. Het certificaat bevat een overzicht van de competenties die erkend worden, met een duidelijke onderbouwing en conclusie. Ook bevat het certificaat een persoonlijk advies over mogelijke vervolgstappen, zoals het aanvragen van een diploma of het volgen van aanvullende scholing.